Get Adobe Flash player
4 mini

УДК636.52/.58.086:612.015

 

КСЕНОБІОТИКИ ГІРЧИЧНОЇ МАКУХИ І АНТИОКСИДАНТНА   СИСТЕМА ОРГАНІЗМУ КУРЕЙ

Братишко Н.І., Іонов І.А., Гавилєй О.В.

Інститут птахівництва УААН, Борки, Україна

Резюме. Мета досліду - вивчити вплив екструдованої гірчичної макухи та кормової добавки на процеси метаболізму в організмі курей і їх продуктивність.
   Встановлено, що включення в комбікорм курям екструдованої гірчичної макухи обумовлює зниження несучості (на 7%) в початковий період, активацію процесів перекисного окислення ліпідів, зменшення запасів вітамінів в печінці (А, Е) та яйцях (Е). Кормова добавка, яка вміщує сантохін та вітамін Е, сприяє кращій адаптації організму курей до дії ксенобіотиків гірчиці і в значній мірі зменшує їх негативний ефект.

Ключові слова. Кури, гірчична макуха, несучість, перекисне окислення ліпідів, вітаміни. ферменти.

Summary. The aim of the investigation is to study the effect of extruded mustard scraps and feed additive on the processes of metabolism in the hen’s organism and their productivity.

In was established that the addition of extruded mustar scraps caused the reduction of egg productivity (by 7%) at the beginning period, activation of processes of peroxide oxidation of lipids, the decrease of reserve of vitamins in the liver (A,E) and eggs (E). The feed additive made of ethoxihine and vitamin E furthers the better adaptation of hens’ organism to the action of xenobiotics of mustard and decrease their negative effects considerably.

Key words: hens, mustard scraps, egg productivity, peroxid oxidation of lipids, vitamins.

Вступ. Більшість видів рослин для свого захисту синтезують ксенобіотики, сполуки, які не можуть бути використані організмом тварин ні для пластичних, ні для енергетичних цілей і характеризуються антипоживними або токсичними властивостями [10]. Такими антипоживними факторами у злаків є некрохмальні полісахариди (бета-глюкани, пентозани та ін), у бобових - інгібітор трипсину, глікозиди, лектини та ін., у хрестоцвітних – глюкозинолати, ерукова кислота (7). Не зважаючи на це, практично всі ці рослини в певній мірі знаходять застосування в годівлі тварин і птиці, бо токсичність завжди відносна і залежить від дози, отриманої за певний проміжок часу, віку, стану організму, способу виділення токсину з організму, здатності його розвивати механізм детоксикації, адаптуватися [11], і особливо від технології обробки та згодовування корму. Ці технології можуть бути спрямовані на інактивацію антипоживного фактору при підготовці інгредієнту до згодовування, на взаємодію з ним безпосередньо в травному тракті при введенні специфічних сполук в комбікорм, чи на підвищення адаптаційних можливостей організму.

Так розроблені способи теплової обробки сої дозволяють практично повністю знешкоджувати антипоживні фактори [1], такі обробки рапсу як екструдування, мікронізація, прожарювання, екстракція до певної міри знижують негативну дію впливу глюкозинолатів [5,12]; введення специфічних ферментних препаратів безпосередньо в комбікорм сприяє розщепленню некрохмальних полісахаридів в травному тракті і підвищенню якості таких кормів [13]; збагачення комбікорму йодом та метіоніном, в ряді випадків значно підвищує ефективність застосування рапсових продуктів [8]. Хороші результати дає поєднання попередньої підготовки кормів з додатковим введенням в комбікорм специфічних компонентів [9]. Перспективним може бути напрямок поєднання попередньої обробки кормів з введенням в комбікорм сполук, здатних сприяти руйнуванню ксенобіотиків в організмі і, таким чином, покращувати адаптацію організму. Приймаючи до уваги, що на даний час все більше підтверджень знаходить гіпотеза, згідно з якою початковою ланкою механізму стресу в організмі є активація перекисного окислення ліпідів [2], можна припустити, що посилення системи антиоксидантного захисту підвищить ефективність адаптації організму до дії такого стрес-фактору, як ксенобіотики.

Гірчична макуха зазвичай не рекомендується для використання в годівлі тварин та птиці через наявність в ній такого ксенобіотику, як ефірні гірчичні олії - продукти розщеплення глікозидів [4]. Однак застосування технології екструзії гірчичної макухи значно зменшує вміст гірчичних олій в ній і розширює можливості для її використання в годівлі.

Мета нашої роботи – вивчення впливу екструдованої гірчичної макухи та протекторної кормової добавки на організм курей і їх продуктивність.

Скачать 

 
До конференции осталось
16.09.2013 12:00 -1860 дней
Внешний поиск
vnap title.jpg
Организации
Издания